Logo - Samorzd Miasta Gliwice
Logo - Miejski Serwis Internetowy
Logo - MSI
KANAY RSS Kanaly RSS
Wtorek, 20 lutego 2018 roku
Imieniny : Leona i Ludomiła
USD: 3,0893
EUR: 4,0745
Mwiaca strona - oswiadczenie o dostepnosci
*

Notice: Undefined variable: cms_obrazki_html in /home/users/um/public_html/index/forms/tb_dokument.php on line 2

Notice: Undefined variable: cms_pliki_html in /home/users/um/public_html/index/forms/tb_dokument.php on line 3
Strona główna > Wirtualne Biuro Obsługi > Działalność gospodarcza >
Tę sprawę można załatwić również elektronicznie
poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]
Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wydział/referat załatwiający sprawę 
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
1. Co powinienem wiedzieć?             
1.    W celu założenia (prowadzenia) firmy osoby fizyczne muszą uzyskać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
2.    Wpisowi podlega również działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji i zezwoleń.
 
3.  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie:   
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ­zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

4. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wypełnia się również przy:
 1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 
5.Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
 1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
 2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
 3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 
6. Urząd gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, prześle dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
 • naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
 • ­właściwego Urzędu Statystycznego,
 • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
7.  Nie podlega wpisowi do ewidencji:
 • podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
  w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
2. Kto może załatwić sprawę?
Wniosek CEIDG-1 osobiście składa przedsiębiorca  (od 1 stycznia 2012 roku będzie to możliwe również poprzez pełnomocnika).

 

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
3. Ile trwa załatwienie sprawy
w urzędzie?
Organ ewidencyjny wydaje:
 1. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego, podpisanego wniosku,
 2. decyzje o odmowie dokonania wpisu - nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Sprawdź czy posiadasz
wszystkie wymagane dokumenty?
1.    Wypełniony formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
 
Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.
 
Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15-17.
Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012 r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
 
2.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.
5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?
1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
 
2. Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu z kopii (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej (z dopiskiem: opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa ze wskazaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy firmy) dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Nr: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)
 
Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?
Krok 1:  Pobrać wniosek CEIDG-1 wraz z jego załącznikami, zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i wypisać wniosek
 
Krok 2: Wypełniony wniosek wraz z pełnomocnictwem (o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 
 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy, w holu na parterze na stanowisku Działalności Gospodarczej bądź w Biurze Podawczym przesłać pocztą lub kurierem listem poleconym na adres:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice
W takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.
 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 
Krok 3: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy odebrać osobiście w siedzibie urzędu na stanowisku Działalności Gospodarczej.
7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?
Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
Parter – stanowisko Działalności Gospodarczej
Tel. 32-239-11-84 lub 32-239-11-58
8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?
9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?
 1. Art. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
 2. Art. 13 i 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447)
 3. Art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97 z późn. zm.).
10. Skargi i wnioski
Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego
11. Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

PU.10.2/08.07.2011/U

Strona do drukuStrona do druku
Liczba wyświetleń dokumentu: 4355Informacja o dokumencie i rejestr zmian
 Liczba wyświetleń serwisu: 28310573 
© Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Biuro Obsługi Interesantów tel. 032-231-30-41, faks 032-231-27-25, administrator@um.gliwice.pl