Logo - Samorzd Miasta Gliwice
Logo - Miejski Serwis Internetowy
Logo - MSI
KANAY RSS Kanaly RSS
Wtorek, 20 lutego 2018 roku
Imieniny : Leona i Ludomiła
USD: 3,0893
EUR: 4,0745
Mwiaca strona - oswiadczenie o dostepnosci
*

Notice: Undefined variable: cms_obrazki_html in /home/users/um/public_html/index/forms/tb_dokument.php on line 2

Notice: Undefined variable: cms_pliki_html in /home/users/um/public_html/index/forms/tb_dokument.php on line 3
Strona główna > Wirtualne Biuro Obsługi > Sprawy obywatelskie > Sprawy meldunkowe >
Tę sprawę można załatwić również elektronicznie
poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]
Zameldowanie decyzją administracyjną
Wydział/referat załatwiający sprawę
Wydział Spraw Obywatelskich
1. Co powinienem wiedzieć?
Wystąpić z wnioskiem o zameldowania decyzją administracyjną na pobyt stały lub czasowy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach może każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale lub czasowo na terenie miasta Gliwice.
 
Zameldowanie decyzją administracyjną może mieć miejsce, gdy wnioskodawca nie dysponuje tytułem prawnym do lokalu lub nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę upoważnioną do dysponowania tym lokalem.
 
Uwaga!
W pozostałych przypadkach stosuje się tryb uproszczony zameldowania na pobyt stały lub czasowy – patrz opis usługi: [zameldowanie na pobyt stały] lub [zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące].
 
Zameldowanie decyzją administracyjną polega na tym, że organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie faktu pobytu osoby w lokalu. W tym celu przesłuchuje strony oraz świadków, a także przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu, a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem.
 
Pobyt stały jest to zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Warunkiem koniecznym dokonania zameldowania jest fakt przebywania pod adresem wskazanym w zgłoszeniu zameldowania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce stałego zamieszkania.
 
Pobyt czasowy jest to zamieszkiwanie przez określony czas w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego lub przebywanie w tej samej miejscowości, co miejsce pobytu stałego, lecz pod innym adresem niż adres miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 
Uwaga!
Osoba przebywająca w określonej miejscowości dłużej niż 3 doby jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem 4 doby licząc od dnia przybycia.
2. Kto może załatwić sprawę?
Osoba zainteresowana zameldowaniem w trybie administracyjnym.
 
Uwaga!
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania w trybie administracyjnym dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?
Decyzja wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (wszczęcia postępowania). W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.
4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty? 
Wymagane dokumenty:
  1. Pisemny wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym.

Uwaga!

Wniosek powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn braku możliwości zameldowania wnioskodawcy w trybie uproszczonym oraz wskazanie właściciela lokalu.
 
  1. Zaświadczenie (oryginał) o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego – dotyczy wnioskodawcy starającego o zameldowanie w trybie administracyjnym na pobyt stały.
 
  1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
  1. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stron postępowania lub stanu prawnego lokalu, w którym wnioskodawca chce się zameldować
5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?
Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
 
Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Opłatę o zameldowanie decyzją administracyjną wpłaca się:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku),
  • pocztą lub przelewem ponosząc związane z tym koszty, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na konto w ING BSK S.A.:
Urząd Miejski w Gliwicach
Nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
* z dopiskiem „zameldowanie decyzją administracyjną oraz dane osoby ubiegającej się o wydanie decyzji”.
 
Uwaga!
Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?
Krok 1:
Przygotować pisemny wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym.
 
Krok 2:
 
Krok 3:
Dokonać opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.
 
Krok 4:
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia pobytu stałego. Opis załączników w punkcie 4.
 
Krok 5:
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym, parter budynku Urzędu lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich, pokój 218, II piętro budynku Urzędu.
7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?
Zameldowanie w trybie administracyjnym, pokoje 206, 207, 216 - II piętro budynku Urzędu
Telefony: 32-239-12-58 lub 32-239-11-69 lub 32-239-11-39
8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?
Nie dotyczy.
9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r., poz. 993 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity (załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)
10. Skargi i wnioski
Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.
11. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

SO.10.2/30.11.2012/U

Strona do drukuStrona do druku
Liczba wyświetleń dokumentu: 3217Informacja o dokumencie i rejestr zmian
 Liczba wyświetleń serwisu: 28310576 
© Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Biuro Obsługi Interesantów tel. 032-231-30-41, faks 032-231-27-25, administrator@um.gliwice.pl